Klimatyzacja Chorzów a procedury wyboru lokalizacji

  • 96

Klimatyzacja Chorzów, czyli krótko o ciekawostkach.

Na podstawie listy kryteriów różnicujących dokonuje się porównania dowolnej liczby alternatywnych lokalizacji, pamiętając o tym, że do oceny wszystkich wariantów stosowany jest ten sam zestaw kryteriów. Następnie porządkuje się warianty według stopnia realizacji kryteriów pożądanych, wybierając wariant o najwyższej wartości użytkowej. Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o klimatyzacja Chorzów.

W celu dokonania wyboru: przyjmuje się ocenę punktową, określającą, na jakim poziomie poszczególne warianty spełniają dane kryterium; skala punktowa może przyjmować rozpiętość od 1 do 3, 5,10 punktów, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, 2- poziom zadowalający i 3 (5,10) – poziom dobry; stosuje się ocenę ważoną, stanowiącą iloczyn oceny punktowej i wagi nadanej każdemu z przyjętych kryteriów: a) waga różnicuje poszczególne kryteria z punktu widzenia ich znaczenia dla sukcesu działalności gospodarczej; nadawana jest ona samodzielnie przez przedsiębiorcę, opierającego się w swoich szacunkach na osobistym doświadczeniu, przeprowadzonych analizach, ocenach innych przedsiębiorców i ekspertów, b) waga każdego z kryteriów jest określona skalą, ustalaną analogicznie do metody użytej przy wycenie punktowej, lub mającą rozpiętość od 0 do 1, gdzie suma wag zastosowanych do każdego z przyjętych kryteriów daje jedność; dokonuje się oceny alternatywnych lokalizacji, wybierając wariant mający najwyższą liczbę punktów.

Stawiając na klimatyzacja Chorzów nie należy zapominać, że rozwinięciem takiej metody postępowania jest dalszy podział listy czynników lokalizacyjnych na dwie kategorie: kryteria konieczne, spełnienie których warunkuje branie pod uwagę danej alternatywy lokalizacyjnej, kryteria pożądane, w przypadku których istotny jest stopień, w jakim zaspokaja on dodatkowe oczekiwania związane z planowaną (prowadzoną) działalnością gospodarczą1. W takim przypadku wybór lokalizacji przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie postępowania eliminuje się warianty nie spełniające kryteriów koniecznych. W drugim etapie natomiast porządkuje się pozostałe warianty według stopnia realizacji kryteriów pożądanych, wybierając wariant o najwyższej wartości użytkowej.

Klimatyzacja Chorzów, czyli krótko o ciekawostkach. Na podstawie listy kryteriów różnicujących dokonuje się porównania dowolnej liczby alternatywnych lokalizacji, pamiętając o tym, że do oceny wszystkich wariantów stosowany jest ten sam zestaw kryteriów. Następnie porządkuje się warianty według stopnia realizacji kryteriów pożądanych, wybierając wariant o najwyższej wartości użytkowej. Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o klimatyzacja…

Klimatyzacja Chorzów, czyli krótko o ciekawostkach. Na podstawie listy kryteriów różnicujących dokonuje się porównania dowolnej liczby alternatywnych lokalizacji, pamiętając o tym, że do oceny wszystkich wariantów stosowany jest ten sam zestaw kryteriów. Następnie porządkuje się warianty według stopnia realizacji kryteriów pożądanych, wybierając wariant o najwyższej wartości użytkowej. Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o klimatyzacja…